Ceník

Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění prováděcích právních předpisů následovně:

Platba je uskutečňována vždy do konce příslušného měsíce. Pokud výše důchodu klienta nedosahuje požadované výše, je úhrada za poskytnuté služby stanovena na max. 85 % klientova příjmu. 15 % z příjmu klienta mu zbývá na osobní potřebu, placení léků, manikúru, pedikúru a jiné výdaje.

Ceník péče domova pro seniory

Pečovatelské služby jsou hrazeny pouze z příspěvku na péči klienta.

Příspěvek na péči se do základních poplatků nezapočítává, ale ve smyslu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. náleží přímo poskytovateli sociálních služeb. Tento příspěvek je použit na úhradu sociální péče o klienta, aktivizační programy, kondiční a rehabilitační cvičení, volnočasové aktivity a jinou činnost, která je náplní dne v zařízení.

O příspěvek na péči žádá klient na sociálním odboru příslušného úřadu s rozšířenou působností, ve kterém má trvalé bydliště. Příspěvek na péči posuzuje revizní lékař podle zdravotního stavu klienta a jeho závislosti na pomoci při zvládání běžných úkonů.

Ceník péče odlehčovacích služeb

Pečovatelské služby se účtují individuálně dle závislosti klienta na péči a tím náročnosti péče. Přehled úkonů je podrobně rozepsán ve Vnitřním řádu Pobytového zařízení Odlehčovacích služeb Senior centra. K úhradě slouží příspěvek na péči který stále pobírá klient, nebo rodina, ovšem pouze ve sjednané výši.
Pokud klient není příjemcem příspěvku na péči (PNP), veškeré úkony péče jsou považovány za fakultativní činnost, tj. placené sazbou 120 Kč / hodina. Účtován je skutečně spotřebovaný čas.

Orientačně uvedené ceny vychází z obvyklých požadavku klientů na péči v odpovídajících stupních závislosti:
I.              stupeň 190 Kč/den II.             stupeň 220 Kč/den
III.            stupeň 290 Kč/den
IV.            stupeň 400 Kč/den

V případě celodenní nepřítomnosti klienta se poplatek za pečovatelské služby neúčtuje.
Odlehčovací služby jsou služby plně hrazeny uživatelem.
Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Fakultativní služby jsou uvedeny v samostatném ceníku.

Nový Bor
B. Egermanna 354
473 01 Nový Bor